2022.04.16

Name

SHAREHOLDING BY THE PERSON

%

CyberTAN Technology Inc.

54,190,749

22.77%

UBS Europe SE

10,258,950

4.31%

Guo-Ming Huang

3,624,951 1.52%

Chi Hsieh

2,803,279 1.18%

Gun-Fang Cheng

1,488,186 0.63%

Hui-Chen Chuang

1,427,362 0.60%

MERRILL LYNCH INTL-MAIN TRADING-FIA

1,064,673 0.45%

Chun-Chieh Yen

1,040,000 0.44%

Ping Tseng

939,385 0.39%

Nan-Ying Hsu

857,698 0.36%